gaslicht.com logo2

Privacy verklaring Duindorp SV

Duindorp SV gevestigd op Sportpark Houtrust, Houtrustlaan 1, 2566 ZW Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  Duindorp SV
  Houtrustlaan 1
  2566 ZW Den Haag
  Tel. 070-3649488
  I www.duindorpsv.nl
 2. Functionaris Gegevensbescherming
  Peter van Zanten is de Functionaris Gegevensbescherming van Duindorp SV. Hij is te bereiken via penningmeester@duindorpsv.nl.
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Duindorp SV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer(IBAN)
  Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en de KNVB zorgt voor beveiliging van Sportlink waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij Duindorp SV geautoriseerd is met het oog op wedstrijden.
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Duindorp SV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: nvt.
 5. Doel en grondslag verwering persoonsgegevens
  Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens?
  Duindorp SV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB
  – Het innen van de verschuldigde contributie
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  – U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap
  – Duindorp SV verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat .
  Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een elftalfoto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij niet gefotografeerd.
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
  Duindorp SV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duindorp SV) tussen zit. Duindorp SV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  – ClubCollect voor incasso van contributie;
  – Sportlink voor ledenadministratie en meer
 7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
  Duindorp SV bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.
  Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor het persoonsgegeven Bankrekeningnummer(IBAN): 2 jaar na einde lidmaatschap.
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
  Duindorp SV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duindorp SV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Duindorp SV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan clubwebsite wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duindorp SV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@duindorpsv.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
  Duindorp SV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Duindorp SV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via penningmeester@duindorpsv.nl.  Datalekken kunt u melden bij onze functionaris gegevensbescherming via penningmeester@duindorpsv.nl. Hij zorgt voor een toereikende (re)actie.

Leave a Reply